Вход за потребители и търговци

ЕКООРГАНИЗАЦИИ

Българска фондация биоразнообразие

София, ул. Средна гора 75, тел.: 920 99 75,

e-mail: bbf@biodiversity.bg, www.bbf.biodiversity.bg

 

Български портал за биоразнообразието

София, тел.: 940 66 62,

e-mail: nnps@moew.government.bg, www.chm.moew.government.bg

 

Българско дружество за защита на птиците

София, 1111, п.к. 50, ж.к. Мусагеница бл. 104, вх. А, ет. 6,

тел.: 971 58 55, 971 58 56,

e-mail: bspb_hq@bspb.org, www.bspb.org

 

Дирекция Национален парк Централен Балкан

Габрово, ул. Бодра смяна 3, тел.: 066/ 801277, 801278, 801285,

e-mail: office@centralbalkan.bg,

www.centralbalkannationalpark.org

 

Дирекция Природен парк Българка

Габрово, ул. Минзухар 1, тел.: 066 808857, e-mail: dppbulgarka@nug.bg

 

Дирекция Природен парк Странджа

Малко Търново, ул. Янко Маслинков 1, тел.: 05952/ 2229, 2896, 4129 e-mail: strandja_park@abv.bg, www.parkstrandja.hit.bg

 

Екологична организация Родопи

Широка лъка, тел.: 0887 52 28 43, e-mail: eor@rhodope.org, www.eco.rhodope.org

 

Екологично движение За Земята

София, Ул. Цар Иван Асен № 1, ет. 4, ап. 27, тел.: 943 11 23, e-mail: info@zazemiata.org, www.zazemiata.org

 

Екологично сдружение Предбалкан

София, 1463, бул. Витоша 7, тел.: 954 83 96, 816 31 75, e-mail: predbalkan@abv.bg

 

Изпълнителна агенция по околна среда

София, 1618 п.к. 251, бул. Цар Борис II 136, тел.: 955 90 11, e-mail: ncesd@nfp-bg.eionet.eu.int, www.nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/index.html

 

Министерство на земеделието и горите

София, 1040, бул. Христо Ботев 55, тел.: 985 11 в. 254, 255, 251, e-mail: webadmin@mzgar.government.bg, www.mzgar.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

София, ул. Уйлям Гладстон 67, тел.: 02/ 940 6000, e-mail: feedback@moew.government.bg, www2.moew.government.bg

 

Национален Доверителен Еко Фонд

София, 1574, бул. Шипченски проход 67-Б, тел.: 973 36 37, 973 38 16, e-mail: ecofund@internet-bg.net, www.ecofund-bg.org

 

Национален парк Централен Балкан

Троян, ул. Г. С. Раковски 55, п.к. 164, тел.: 0670/ 24318, Рибарица, Кметството, тел.: 06902/ 2233, Карлово, пл. 27 декември №20, тел.: 0335/ 95 187, Клисура, Читалището, тел.: 03137/ 2052, София, 1040, бул. Христо Ботев 55, тел.: 985 11 в. 510, e-mail: office-tr@centralbalkan.bg, www.centralbalkannationalpark.org

 

Национално управление по горите

София, бул: Хр. Ботев 55 ПК 1040, тел.: 985 11 510, e-mail: nug@nug.bg, www.nug.bg

 

Български Национални Паркове

София, www.bulgariannationalparks.org

Национален Парк Рила

www.rilanationalpark.org

Национален Парк Централен Балкан

www.centralbalkannationalpark.org

Национален Парк Пирин

Банско, 2770, ул. България №4, Дирекция Национален парк ПИРИН, тел.: 0749/ 8 82 03; 0749/8 82 04, e-mail: pirin_np@mail.bg, www.pirin-np.com

 

Природен парк Персина

Белене, ул. Бенковски 1, тел.: 0658/ 22 684, e-mail: persina@thezone.bg, www.persina.org

 

Регионален природозащитен център На ти с Природата

София, 1336, ж.к. Люлин, бл. 004, вх. 2, тел.: 928 78 88, e-mail: info@iwns.org, http://www.iwns.org

 

Сдружение за дива природа Балкани

София, 1421, ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3, тел.: 963 14 70, e-mail: balkani@bluelink.net, www.balkani.org

 

Сдружение за екотуризъм Централен Балкан

Калофер, тел.: 03133/ 2532, www.centralbalkannationalpark.org

 

Централна Лаборатория по Обща Екология

София, 1113, ул. Юрий Гагарин 2, тел.: 717 195 в. 207, 736 137,

e
-mail: ecolab@ecolab.bas.bg, www.ecolab.bas.bg